Menu
 

Corporate governance

Wat?

Corporate governance staat voor het behoorlijk bestuur van een onderneming of organisatie. Het omvat de structuren en processen die ervoor zorgen dat een organisatie op een goede, efficiënte en transparante manier wordt bestuurd. Deze structuren en processen ontstaan door de wisselwerking tussen de aandeelhouders, het bestuursorgaan en het management. Centraal staat ook de aandacht voor alle directe of interne belanghebbenden van de organisatie. Hieronder wordt verstaan: het personeel, de leveranciers, de klanten, de financiële instellingen of kortweg de directe omgeving van de organisatie.

De belangrijkste doelstelling van corporate governance is waardecreatie op lange termijn op economisch vlak. De drie belangrijkste processen binnen corporate governance zijn: de visie, missie en strategie van de organisatie bepalen, de prestaties van de onderneming evalueren en verantwoording afleggen aan de verschillende belanghebbenden van de onderneming door middel van een transparante communicatie.

Waarom?

De laatste jaren is er in Vlaanderen, België en Europa heel wat te doen rond corporate governance. Verschillende schandalen in de bedrijfswereld en daarbuiten liggen aan de basis hiervan. Behoorlijk bestuur mag echter niet alleen gezien worden als een manier om moeilijkheden te vermijden, maar als een middel om de economische aktiviteit van een onderneming beter te laten renderen en als een uitdaging tot het realiseren van nieuwe successen. Het mag dus geen "doel op zich" zijn maar een "middel tot".

Onze dienstverlening? 

Hoewel binnen verschillende commissies in België aanbevelingen of richtlijnen zijn opgemaakt, is de invulling van behoorlijk bestuur in een organisatie vaak maatwerk. Dit maatwerk loopt in verschillende stappen:

Stap 1: Bepalen van visie, missie en strategie

Voor een bedrijfsleider of bestuurder is het belangrijk om af en toe even stil te staan bij de meest essentiële vraag voor de organisatie: "Wat wil ik als bedrijfsleider of bestuurder bereiken met mijn organisatie?". Enkel op die manier vermijdt u dat, zowel u als uw collega's, in alle drukte de doelstellingen van uw organisatie voorbijlopen.

Het antwoord op deze essentiële vraag dient uiteindelijk te resulteren in een duidelijke visie, missie en strategie voor uw organisatie. Dit alles kan verder vorm krijgen in een ondernemings- of businessplan. De strategische doelstellingen die jaarlijks gerealiseerd dienen te worden, vragen om een duidelijke formulering. Veel te vaak wordt deze belangrijke denkoefening over het hoofd gezien. Het is nochtans de eerste stap voor een succesvolle toekomst van uw onderneming. 

Stap 2: Evaluatie, verantwoording en transparante communicatie

In stap 2 werken we samen een methodiek uit voor de jaarlijkse evaluatie en bijsturing van uw strategische doelstellingen. Tevens wordt het procesmodel uitgetekend waarin de relaties tussen de bestuursorganen onderling en deze met de directe of interne stakeholders duidelijk worden. De noodzaak van een verdere optimalisatie van deze relaties wordt onderzocht. De organisatie dient immers vanuit overleg de belangen van haar aandeelhouders en directe stakeholders te identificeren en te toetsen aan haar doelstellingen. Van daaruit wordt ook een werkwijze van verantwoording en bijhorende communicatie opgemaakt en een optimale wisselwerking tussen de verschillende partijen tot stand gebracht. 

Stap 3: (Verdere) Uitbouw van de bestuursorganen

Vervolgens worden in een derde stap de samenstelling en de werking van de bestuursorganen belicht en - indien nodig - geoptimaliseerd. Volgende vragen kunnen onder andere hierbij aan bod komen: Kan een externe bestuurder de raad van bestuur versterken? Hoe kan de dynamiek en de effectiviteit van het managementteam verbeterd worden? Heeft de bedrijfsleider nood aan een raad van advies als klankbord met betrekking tot zijn bedrijfsvoering? Zoja, hoe wordt deze raad van advies dan best samengesteld?....

Stap 3 draagt bijgevolg bij tot een verdere objectivering van de besluitvorming binnen de organisatie.

Door het inschakelen van een deskundig adviseur van Be-Con Consultancy & Engineering bvba verplicht u zichzelf als  bedrijfsleider of bestuurder om op regelmatige basis stil te staan bij deze belangrijke processen van corporate governance. De adviseur biedt u de nodige ondersteuning en een klankbord bij het doorlopen van deze processen. Hij zorgt voor een objectieve kijk op uw organisatie en stelt daarbij enkel uw doelstellingen centraal! 

U kan ons voor deze dienstverlening steeds contacteren voor een vrijblijvende offerte of een vrijblijvend gesprek.