Menu

 Projectreferenties

 

Hieronder worden in het kort enkele projecten aannemingswerken bodem-sanering van Be-Con bvba beschreven. Een meer uitvoerige referentielijst kan op eenvoudig verzoek bekomen worden.

 

ODTH - Voormalig terrein FCI

Beschrijving werken:

 • Ontgraving kernverontreiniging: 10.000 ton.
 • Hoogdebietbemaling tijdens ontgraving met grondwaterzuivering in mobiele grondwaterzuiveringsinstallatie (zie foto).
 • Behandeling van kleine niet-ontgraafbare kernzone (grote diepte) door persulfaatinjecties (ISCO).
 • Behandeling verontreiniging onder gebouwen met BLE (Bodem Lucht Extractie).
 • Behandeling verontreinigingspluim door ERD (Enhanced Reductive Declorination): aanleg van filters en leidingenwerk voor injectie van natuurlijke koolstofbron (melasse).

Omvang werken:

In het bodemsaneringsproject werd de kostprijs van de werken geschat op € 3,6 miljoen. De reële kostprijs zal uiteindelijk € 1,2 miljoen bedragen.

Status werken: Einde voorzien in 2014

  Sanering kernverontreiniging uitgevoerd.
  Sanering verontreinigingspluim: aanleg filters en leidingenwerk uitgevoerd, melasse-injecties in uitvoering. 

   grondwaterzuivering

   Foto: Mobiele grondwaterzuiveringsinstallatie ingezet tijdens ontgraving verontreinigingskern

   

  URS 

  Beschrijving werken:

   Sanering grondwaterverontreiniging met minerale oliën. 
   Overname saneringswerken in uitvoering: Wegens emulsievorming in grondwater werd geen afdoend resultaat bekomen met bestaande olie-afscheiding en koolfiltratie. Door Be-Con bvba werd daarom succesvol overgeschakeld naar een andere zuiveringstechniek: DAF (Dissolved Air Flotation) gevolgd door nazuivering met actieve koolfiltratie. (zie flowschema).


   Omvang werken:

   De kostprijs van de werken werd begroot op  € 106.000. De werken werden uitgevoerd met resultaatsverbintenis. 

   Status werken:

   Einde aannemingswerken voorzien eind 2012. 

   nazuivering actieve koolfiltratie
   Schema: Flowschema DAF met nazuivering actieve koolfiltratie 

    

   Sanering calamiteit bij particulier bekostigd door verzekeraar

   Beschrijving werken: 

   • Ontgraving na calamiteit door lek in retourleiding van bovengrondse tank
   • Moeilijke bereikbaarheid (zie foto)

    

    Afgraving en bodemsanering

   Foto: Afgraving op moeilijk bereikbare plaatsen