Menu


 

Grondwatersanering

 

Verontreinigd grondwater wordt veelal behandeld door het in eerste instantie op te pompen met een grondwaterextractiesysteem en vervolgens bovengronds te zuiveren. Meestal gebeurt deze zuivering in een mobiele waterzuiveringsinstallatie. Het gezuiverde water wordt nadien, overeenkomstig het conform verklaarde saneringsproject, geloosd in de openbare riolering of oppervlaktewater of wordt opnieuw geïnfiltreerd in de bodem. Dergelijke grondwatersaneringstechniek noemt men ook de "pump & treat" sanering.

Het grondwater kan op een passieve of aktieve wijze onttrokken worden. Na ontgravingswerken kan een passieve grondwaterextractie een budgetvriendelijke nasanering opleveren. In dat geval wordt er gebruik gemaakt van één of meerdere drains die uitkomen in een pompput. Omwille van het gravitair toestromen van het grondwater naar de pompput spreekt men van een passief grondwaterextractiesysteem. Het grondwater wordt periodiek uit de pompput gepompt en naar de waterzuiveringsinstallatie geleid.

Veelal wordt evenwel geopteerd voor een actief onttrekkingssysteem met filterputten en leidingen. Door middel van een zuigerpomp of een hoog rendement vacuümpomp wordt het grondwater onttrokken en verpompt naar het zuiveringsgedeelte. Sinds enkele jaren bouwt Be-Con bvba zelf hoog rendement vacuümpompen met eventueel geïntegreerde actieve defoaming en emulsiebreking, aangepast aan de specifieke noden van het bodemsaneringsproject.

Qua zuiveringstechnieken kan Be-Con bvba zowel de gangbare technieken toepassen (bijvoorbeeld olie-afscheider, zandfiltratie, koolfiltratie) als de minder gangbare zoals ionenwisseling en flotatie. 

 

Grondwatersanering

Foto: Installatie van Be-Con bvba voor onttrekking grondwater & grondwaterzuivering 

 

Bijzondere techniek: ISCO of In Situ Chemische Oxidatie

Bij moeilijk saneerbare verontreinigingen in diepere bodemlagen is de "Pump & treat"- methode niet altijd haalbaar. In die gevallen kan worden geopteerd voor ISCO of In Situ Chemische Oxidatie. Bij ISCO gaat men chemische producten - ook oxidantia genoemd - injecteren in de bodem. Deze oxidantia gaan op een directe of indirecte wijze de verontreinigingen afbreken tot onschadelijke producten (vb. H2O, H+, CO2). De meest gebruikelijke oxidantia zijn waterstofperoxide, natrium- en kaliumpermanganaat, natriumpersulfaat en ozon.